Terveysluokitus

Sikavan terveysluokituksen ehdot 1.6.2024 alkaen

Kaikkien Suomen sikatilojen tulee täyttää sikojen pidolle asetetut lakisääteiset vaatimukset, joiden noudattamista valvovat viranomaiset.

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavan avulla ylläpidetään, toteutetaan ja kehitetään sikaloiden terveydenhuoltojärjestelmää. Sikavan kansallisen tason ehdot ovat toimenpiteitä, joissa lakisääteisyys ylittyy. Sikavan jäsenenä toimivat teurastamoalan yritykset edellyttävät, että sopimustuottaja täyttää vähintään Sikavan kansallisen tason ehdot. Luokitusehdoissa vaaditut näytteet on otettava Sikavan ohjeiden mukaisesti.

Perustason ehdot 1.6.2019 alkaen

 1. Pitopaikalle on Sikavan rekisterissä tallennettu eläinlääkärin kanssa solmittu terveydenhuoltosopimus. Uusi sopimus korvaa aina vanhan sopimuksen. Sopimuksen irtisanomisesta on ilmoitettava Sikavaan kirjallisesti.
 2. Eläintenpitäjän on annettava Sikavan jäsenenä toimivalle teurastamoalan yritykselle valtuutus pitopaikan tietojen tarkasteluun tai eläintenpitäjä maksaa vuosittaisen Sikavan rekisterin käyttömaksun.
 3. Pitopaikka ei täytä ylempien tasojen (erityistaso, kansallinen taso tai rekisteritaso) ehtoja.

Rekisteritason ehdot perustason ehtojen lisäksi 1.5.2021 alkaen

 1. Eläinlääkäri on laatinut pitopaikalle kirjallisen, Sikavaan tallennetun, terveydenhuoltosuunnitelman, joka päivitetään vähintään 12 kuukauden välein. Terveydenhuoltosuunnitelmaan tallennetaan ainakin pitopaikan rokotus- ja sisäloislääkityskäytännöt, tautisuojaustoimenpiteet sekä tieto sikojen mahdollisesta ulkoilusta. 
 2. Eläinlääkäri tekee pitopaikalle terveydenhuoltokäynnin vähintään kaksi kertaa vuodessa ja täyttää Sikavan terveydenhuoltokäyntilomakkeen, joka tallennetaan Sikavan rekisteriin. Lainsäädäntö lääkkeiden varalle luovutuksesta saattaa vaatia lyhyempää käyntiväliä, mistä sovitaan terveydenhuoltosopimuksessa. Sikava voi vaatia käyntiväliä tihennettäväksi erityisen syyn perusteella.
 3. Tilan oman kirjanpidon perusteella kirjataan eläinten lukumäärät ja kuolleisuus terveydenhuoltokäynneillä käyntilomakkeelle.
 4. Pitopaikalla kirjataan lääkkeiden käyttö Sikavan lääkekirjanpitoon. Eläinlääkäri perehtyy terveydenhuoltokäynnillä pitopaikan lääkityskirjanpitoon.
 5. Pitopaikka noudattaa eläinten, sperman, alkioiden ja rehujen tuonnissa ETT ry:n ohjeita.
 6. Pitopaikan on osoitettava liittymisvaiheessa porsasyskävapautensa verinäyttein (25 näytettä tai näytteet kaikista yli 4 kk ikäisistä sioista) sekä dysenteria- ja salmonellavapautensa ulostenäyttein. Salmonellavapaus on osoitettava 5 vuoden välein. Mikäli eläimiä myydään tai teurastetaan kaupallisiin tarkoituksiin, tulee ulkoilevilta eläimiltä ottaa salmonellanäytteet vuosittain. Salmonellanäytteet on otettava Sikavan ohjeiden mukaisesti. 
 7. Pitopaikka on porsasyskä-, dysenteria-, aivastustauti- ja kapivapaa eläinlääkärin tekemän kliinisen tarkastuksen perusteella. Kapilääkityksiä ei sallita muuten kuin ostettaville uudistuseläimille eristystiloissa. Rekisteritason tilalle saa siirtää vain sellaisia eläimiä, jotka on tutkittu porsasyskän, salmonellan ja dysenterian varalta.

 Kansallisen tason ehdot kaikille tuotantosuunnille perustason lisäksi 1.6.2024 alkaen 

 1. Eläinlääkäri on laatinut pitopaikalle kirjallisen, Sikavaan tallennetun, terveydenhuoltosuunnitelman, joka päivitetään vähintään 12 kuukauden välein. Terveydenhuoltosuunnitelmaan tallennetaan ainakin pitopaikan rokotus- ja sisäloislääkityskäytännöt, kivunlievityksen käyttö kastraation yhteydessä, tautisuojaustoimenpiteet sekä tieto sikojen mahdollisesta ulkoilusta. 
 2. Pitopaikalle on tallennettu Biocheck.UGent® -tautisuojauksen arviointi vähintään 12 kuukauden välein. Arviointituloksen perusteella kehitetään pitopaikan tautisuojauksen tasoa.
 3. Pitopaikalla tehdään tuotannonseurantaa. Tuotannonseurannan perusteella kirjataan eläinten lukumäärät ja kuolleisuus terveydenhuoltokäynneillä käyntilomakkeelle.
 4. Pitopaikalla kirjataan kaikkien lääkkeiden käyttö Sikavan lääkekirjanpitoon. Eläinlääkäri perehtyy terveydenhuoltokäynnillä pitopaikan lääkityskirjanpitoon.
 5. Pitopaikassa ei saa käyttää fluorokinoloniryhmän antibiootteja tai kolmannen polven kefalosporiineja. Pitopaikka ei saa käyttää rokotteita elinkeinon vastustamia, terveysluokitukseen vaikuttavia tauteja (porsasyskä, aivastustauti, dysenteria, kapi) vastaan.
 6. Pitopaikka noudattaa eläinten, sperman, alkioiden ja rehujen tuonnissa ETT ry:n ohjeita.
 7. Pitopaikan on osoitettava liittymisvaiheessa salmonellavapautensa ulostenäyttein. Salmonellavapaus on jatkossa osoitettava vähintään 3 vuoden välein ulostenäyttein Sikavan ohjeiden mukaisesti. Jos pitopaikka on salmonellan aiheuttamassa erityistilanteessa jaettu erillisiin epidemiologisiin yksiköihin, on salmonellavapaus todennettava näyttein ja Sikava voi myöntää saneerauksen yhteydessä poikkeusluvan siirtää eläimiä kansallisen tason sikoina.
 8. Pitopaikka on porsasyskä-, dysenteria-, aivastustauti- ja kapivapaa eläinlääkärin tekemän kliinisen tarkastuksen perusteella. Tartunta saneerataan ilman tarpeetonta viivästystä ja estämällä taudin leviäminen toisiin pitopaikkoihin. Sikavan poikkeusluvalla eläimet voidaan saneerauksen yhteydessä myydä teuraaksi kansallisen tason sikoina. Kapilääkityksiä ei sallita muuten kuin ostettaville uudistuseläimille eristystiloissa.
 9. Pitopaikka täyttää vastuullisen sianlihantuotannon kriteerit, ja pitopaikalle voidaan Sikavassa laskea vastuullisen tuotannon mittarit. Näiden mittareiden raja-arvot julkaistaan Sikavan laatutieto-osiossa. Jos pitopaikka ylittää saman raja-arvon kahdessa puolen vuoden välein Sikavasta kootussa raportissa, pitopaikalle asetetaan erityistilanne. Erityistilanne poistetaan, kun pitopaikalle esitetään toimenpidesuunnitelma asian kuntoon saattamiseksi. Jos saman raja-arvon ylitys toistuu kolmessa puolen vuoden välein laaditussa raportissa, pitopaikka putoaa perustasolle ja sille asetetaan erityistilanne. Pitopaikka hyväksytään takaisin kansalliselle tasolle, kun Sikavan toimihenkilö on tarkastanut, että aiemmin esitetyn toimenpidesuunnitelman mukaiset korjaukset on tehty ja on todettavissa, että tilanne korjaantuu. Teurastamolla on halutessaan mahdollisuus irtisanoa tuotantosopimus. Erityistilanne poistetaan vasta, kun vastuullisen tuotannon mittarit ovat seuraavassa raportissa alle asetettujen raja-arvojen.  
 10. Jos Sikavan tietoon tulee terveydenhuoltokäynnin perusteella tai teurastamon kautta, etteivät sikojen pidolle Suomessa asetetut lakisääteiset vaatimukset täyty, pitopaikan luokitus pudotetaan perustasolle. Tämän lisäksi sikalan karsinarakenteissa tai väliaitojen päällä ei saa olla käyttötarkoitukseltaan sähköpaimenta muistuttavaa sähköpaimenlankaa tai vastaavaa. Pitopaikan tulee korjata epäkohdat ennen kuin pitopaikka voidaan palauttaa kansalliselle tasolle.
 11. Sikoja saa pitää vain sisätiloissa. Edellä mainittu ehto ei koske luonnonmukaisesti tuotettuja sikoja, joilta tulee ottaa vuosittain salmonella- ja dysenterianäytteet.

HUOM! Jos pitopaikka putoaa perustasolle 3 kertaa peräkkäin eläinlääkärin käynnin puuttumisen takia, sikalan on täytettävä uudelleen liittymisvaatimukset (porsasyskä- ja salmonellanäytteenotto).

Kansallisen tason lisäehdot porsastuotanto- ja yhdistelmäsikaloille 1.6.2024 alkaen

12. Eläinlääkäri tekee pitopaikalle terveydenhuoltokäynnin vähintään 12 viikon välein. Lainsäädäntö lääkkeiden varalle luovutuksesta saattaa vaatia lyhyempää  käyntiväliä, mistä sovitaan terveydenhuoltosopimuksessa. Sikava voi vaatia käyntiväliä tihennettäväksi erityisen syyn perusteella. Terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri täyttää Sikavan terveydenhuoltokäyntilomakkeen, joka tallennetaan Sikavan rekisteriin.

13. Pitopaikan on osoitettava liittymisvaiheessa porsasyskävapautensa verinäyttein (30 näytettä).

14. Uudistuseläimiä saa tilalle siirtää vain Sikavan erityistasolle kuuluvalta pitopaikalta tai sellaisesta kansallisen tason pitopaikasta, jossa kasvatetaan eläimiä vain kyseiselle porsastuotantotilalle. Näiden uudistuseläinten on oltava peräisin joko Sikavan erityistasolle kuuluvalta tilalta tai kyseiseltä emakkotilalta. Välitysporsaita saa hankkia vain yhdistelmätilalle, ja porsaiden tulee olla peräisin Sikavan kansalliselle tasolle tai erityistasolle kuuluvilta tiloilta.

 Kansallisen tason lisäehdot lihasikaloille ja välikasvattamoille 1.6.2019 alkaen

12. Eläinlääkäri tekee pitopaikalle yhden terveydenhuoltokäynnin/kasvatuserä. Jos lihasikala on osastoittain kertatäyttöinen tai jatkuvatäyttöinen, käynti tehdään 12 viikon välein. Lainsäädäntö lääkkeiden varalle luovutuksesta saattaa vaatia lyhyempää käyntiväliä, mistä sovitaan terveydenhuoltosopimuksessa. Sikava voi vaatia käyntiväliä tihennettäväksi erityisen syyn perusteella. Terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri täyttää Sikavan terveydenhuoltokäyntilomakkeen, joka tallennetaan Sikavan rekisteriin.

13. Pitopaikka saa ottaa vain kansallisen tason porsaita. Suositus on, että jatkuvatäyttöinen lihasikala ottaa porsaita vain yhdeltä tilalta.

 

Liitteet