Säännöt

16.11.2016

1§ Nimi

Sikava eli Sikaloiden terveysluokitusrekisteri.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Sikavan ensisijaisena tehtävänä on edistää terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla sikatiloilla sekä kehittää ja ylläpitää tietokantaa niistä sikatiloista ja sikojen pitopaikoista, jotka kuuluvat kansalliseen terveydenhuoltoon.

Kansallisessa terveydenhuollossa aktiivisesti toimiville sikaloille/sikojen pitopaikoille, jotka ovat antaneet valtuutuksen Sikavan jäsenenä toimivalle teurastamoalan yritykselle, on kolme tasoa: perustaso, kansallinen taso ja erityistaso.

Sikatilat, jotka eivät ole antaneet valtuutusta Sikavan jäsenenä toimivalle teurastamoalan yritykselle, kuuluvat Sikavassa rekisteritasolle ja maksavat vuosittain Sikavan tietojärjestelmän käyttömaksua.

Eri tasojen ehdoista päättää Sikavan johtoryhmä ETU-sika-asiantuntijaryhmän avustuksella. Voimassaolevat ehdot julkaistaan Sikavan verkkosivuilla. Sikavan toimihenkilöt luokittelevat pitopaikat ja hyväksyvät erityistasolle hakeutuvat pitopaikat. Muita palveluita kehitetään lihaketjun tarpeiden mukaan.

Sikavan jäsenenä olevat teurastamoalan yritykset edellyttävät tuottajiensa noudattavan vähintään kansallisen tason ehtoja. Jäsenyritykset seuraavat tilojensa vastuullisen tuotannon raja-arvoja ja toimivat raja-arvojen ylitysten osalta Sikavan johtoryhmän asettamien ohjeiden mukaisesti.

3§ Sikavan käyttöoikeus

Tilan ja eläinlääkärin välisessä, Sikavan johtoryhmän hyväksymässä, terveydenhuoltosopimuksessa ja Sikavan rekisteriselosteessa määritellään Sikavaan tallennettujen tietojen käyttöoikeus. Tietoihin on oikeus vain tilan valtuuttamilla, rekisteriselosteessa mainituilla tahoilla.

4§ Hallinto

Sikava toimii Eläinten terveys ETT ry:n (myöhemmin ETT ry) alaisena. Käytännön toimintaa ohjaa ETT ry:n toiminnanjohtaja Sikavan johtoryhmän antamien päätösten mukaisesti. Sikavan johtoryhmään kuuluu 3-7 teurastamoalan yritysten edustajaa, joista yksi on puheenjohtaja. Kaikille valitaan henkilökohtainen varajäsen. Teurastamoalan yrityksiä edustavat johtoryhmän jäsenet valitaan vuosittain ETT ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa niistä teurastamoalan yrityksistä, jotka ovat mukana rahoittamassa toimintaa. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi johtoryhmään kuuluu ETT ry:n toiminnanjohtaja. Johtoryhmä voi kutsua kokouksiin tarpeelliseksi katsomansa määrän pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijoita.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kolme teurastamoalan yritysten edustajaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan johtoryhmässä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Johtoryhmän sihteerinä toimii Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri. Sikavan rekisterivastaavalla on oikeus osallistua Sikavan johtoryhmän kokouksiin ilman päätösvaltaa.

5§ Sikavan johtoryhmän tehtävät

Sikavan johtoryhmä laatii vuosittain yhdessä ETT ry:n toiminnanjohtajan kanssa toimintasuunnitelman ja budjetin ETT ry:n vuosikokouksen hyväksyttäväksi ja seuraa niiden toteutumista.

Johtoryhmä käy läpi laatujärjestelmän toimivuutta osa-alueittain, arvioi tuloksia ja käy läpi kaikki poikkeamaraportit vuosittain johdon katselmuksessa.

Johtoryhmä päättää:

  • vuosittain laatujärjestelmään kuuluvasta sisäisestä auditointisuunnitelmasta
  • terveysluokituksen tasojen ehdoista
  • vastuullisen tuotannon raja-arvoista ja vastaa niiden seuraamisesta sekä määrittää toimintatavat raja-arvojen ylityksissä
  • sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteenvetoraporttien käsittelystä ja tarvittavista toimenpiteistä
  • Sikavaan kertyvän tiedon käsittelystä ja tietojen luovutuksesta siten kuin rekisteriselosteessa määritellään.

Johtoryhmän puheenjohtaja yhdessä ETT ry:n toiminnanjohtajan ja Sikavan asiantuntijaeläinlääkärin kanssa vastaa tietokannan toiminnasta rekisteriä ylläpitävän tahon kanssa budjetin ja toimintasuunnitelman puitteissa.

6§ Henkilöresurssit

Johtoryhmä valitsee tarvittavat toimihenkilöt ETT ry:n hallituksen hyväksymänä.

7§ Toiminnan rahoitus

Uudet teurastamoalan yritysjäsenet maksavat liittyessään liittymismaksun, jonka suuruus päätetään ETT ry:n vuosikokouksessa. Jäsenyritykset maksavat vuosittain vuosimaksua edellisenä vuonna tuottajille tilitettyjen sianlihakilojen mukaisesti. ETT ry:n hallitus päättää vuosimaksun suuruudesta. Sikavaan kuuluvilta teurastamoalan yrityksiltä edellytetään myös ETT ry:n jäsenyyttä.

Sikatilat, jotka eivät ole antaneet valtuutusta Sikavan jäsenenä toimivalle teurastamoalan yritykselle, maksavat erillisen tietojärjestelmän käyttömaksun. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain ETT ry:n vuosikokouksen jälkeisessä Sikavan johtoryhmän kokouksessa.

Sikava voi rahoittaa toimintaansa myös muilla palveluilla.

8§ Toiminnasta eroaminen/erottaminen

Toimitaan ETT ry:n sääntöjen mukaan. Sikavan johtoryhmä voi päättää pitopaikan erottamisesta Sikavan rekisteristä ETT ry:n sääntöjen periaatteiden mukaisesti.

9§ Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

ETT ry:n hallitus hyväksyy Sikavan säännöt, ja Sikavan johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä tehdä sääntömuutosehdotuksia ETT ry:n hallitukselle.