Säännöt

Päivitetty 30.8.2023 (ETT:n hallituksen päätös 22.8.2023)

1 § Nimi

Sikava eli Sikaloiden terveysluokitusrekisteri

2 § Tarkoitus ja toiminta

Sikavan ensisijaisena tehtävänä on edistää sikojen terveyttä, hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta. Sikava ylläpitää ja kehittää tietokantaa siihen liittyneistä toiminnassa olevista sikojen pitopaikoista. Tietokannan avulla edistetään terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla sikatiloilla. 

Toiminnassa olevat sikojen pitopaikat luokitellaan rekisterissä neljälle eri tasolle: perustaso, rekisteritaso, kansallinen taso ja erityistaso. Sikavan jäsenenä olevat teurastamoalan yritykset edellyttävät tuottajiensa noudattavan vähintään kansallisen tason ehtoja. Jäsenyritykset seuraavat tilojensa vastuullisen tuotannon raja-arvoja ja toimivat raja-arvojen ylitysten osalta Sikavan johtoryhmän asettamien ohjeiden mukaisesti.

Sellaisen pitopaikan, jolla ei ole voimassa olevaa valtuutusta Sikavan jäsenenä toimivalle teurastamoalan yritykselle, tulee kuulua vähintään rekisteritasolle.

Eri tasojen luokitusehdoista päättää Sikavan johtoryhmä ETU-sika-asiantuntijaryhmän avustuksella. Voimassa olevat ehdot julkaistaan Sikavan verkkosivuilla. Sikavan toimihenkilö luokittelee pitopaikat ja hyväksyy erityistasolle hakeutuvat pitopaikat. Poikkeamatilanteissa pitopaikat luokitellaan tilapäisesti perustasolle.

3 § Sikavan käyttöoikeus ja valtuutus tilan tietoihin

Sikavaan tallennettujen tietojen käyttöoikeudesta on sovittu tilan ja eläinlääkärin välisessä terveydenhuoltosopimuksessa tai sidosryhmien kanssa solmittavassa yhteistyösopimuksessa. Sikavan tietojen käytössä tulee kuitenkin aina noudattaa Sikavan käyttöehtoja. Sikatilojen tulee osaltaan edistää Sikavaan tallennettujen tietojen luottamuksellisuutta muun muassa pidättäytymällä tarpeettomien valtuutusten antamisesta.

Tilan valtuuttama teurastamoalan yritys voi pyytää Sikavaa poistamaan valtuutuksen, jos tilan tuotantosopimus päättyy.

4 § Hallinto

Sikava on Eläinten terveys ETT ry:n (myöhemmin ETT ry) alaisuudessa toimiva tulosvastuullinen yksikkö, joka vastaa toiminnastaan ETT ry:n hallitukselle.

Sikavan johtoryhmään kuuluu 3–7 teurastamoalan yritysten edustajaa, joista yksi on puheenjohtaja. Kaikille johtoryhmän jäsenille valitaan henkilökohtainen varajäsen. Teurastamoalan yrityksiä edustavat johtoryhmän jäsenet valitaan vuosittain ETT ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa niistä teurastamoalan yrityksistä, jotka ovat mukana rahoittamassa Sikavan toimintaa. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kolmen eri teurastamoalan yrityksen edustajat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan johtoryhmässä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Sikavan käytännön toimintaa ohjaa ETT ry:n toiminnanjohtaja Sikavan johtoryhmän päätösten mukaisesti. Toiminnanjohtajalla on johtoryhmän kokouksissa puheoikeus.

Johtoryhmän sihteerinä toimii Sikavan toimihenkilö. Sikavan toimihenkilöillä on läsnäolo-oikeus Sikavan johtoryhmän kokouksissa.

5 § Sikavan johtoryhmän tehtävät

Sikavan johtoryhmä laatii vuosittain yhdessä ETT ry:n toiminnanjohtajan kanssa Sikavalle toimintasuunnitelman ja budjetin ETT ry:n vuosikokouksen hyväksyttäväksi ja seuraa näiden toteutumista.

Johtoryhmä tarkastelee laatujärjestelmän toimivuutta ja sen tavoitteiden toteutumista vuosittain johdon katselmuksessa. 

Johtoryhmä päättää:

  • vuosittain laatujärjestelmään kuuluvasta sisäisestä auditointisuunnitelmasta
  • terveysluokituksen tasojen ehdoista
  • vastuullisen tuotannon raja-arvoista, niiden toteutumisen seuraamisesta ja toimintatavoista raja-arvojen ylityksissä
  • sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteenvetoraporttien sekä poikkeamaraporttien käsittelystä ja niiden perusteella tarvittavista toimenpiteistä
  • Sikavaan kertyvän tiedon käsittelystä ja tietojen luovutuksesta siten kuin tietosuojaselosteessa määritellään.

Johtoryhmän puheenjohtaja yhdessä ETT ry:n toiminnanjohtajan ja Sikavan asiantuntijaeläinlääkärin kanssa vastaa tietokannan toiminnasta rekisteriä ylläpitävän tahon kanssa Sikavan budjetin ja toimintasuunnitelman puitteissa.

6 § Henkilöresurssit

Sikavan henkilöresursseista päättää ETT ry:n hallitus. Sikavan johtoryhmä valitsee tarvittavat toimihenkilöt yhdessä ETT:n toiminnanjohtajan kanssa.

7 § Toiminnan rahoitus

Teurastamoalan yritysjäsenet maksavat Sikavaan liittyessään liittymismaksun. Jäsenyritykset maksavat vuosittain vuosimaksua edellisenä vuonna tuottajille tilitettyjen sianlihakilojen mukaisesti. Liittymis- ja vuosimaksuista päättää ETT ry:n vuosikokous. Sikavaan kuuluvilta teurastamoalan yrityksiltä edellytetään myös ETT ry:n jäsenyyttä.

Sikavaan kuuluvat sikatilat, jotka eivät ole antaneet valtuutusta Sikavan jäsenenä toimivalle teurastamoalan yritykselle, maksavat erillisen tietojärjestelmän käyttömaksun. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain ETT ry:n vuosikokouksen jälkeisessä Sikavan johtoryhmän kokouksessa.

Sikavan toimintaa voidaan rahoittaa myös muilla tavoin.

8 § Toiminnasta eroaminen/erottaminen

Toimitaan ETT ry:n sääntöjen mukaan. Sikavan johtoryhmä voi päättää pitopaikan erottamisesta Sikavan rekisteristä ETT ry:n sääntöjen periaatteiden mukaisesti.

Jäsenyrityksen, joka haluaa erota Sikavan toiminnasta, tulee ilmoittaa erostaan kirjallisesti vähintään puoli vuotta ennen seuraavaa ETT:n vuosikokousta Sikavan johtoryhmälle.

9 § Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

ETT ry:n hallitus hyväksyy Sikavan säännöt. Sikavan johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä tehdä sääntömuutosehdotuksia ETT ry:n hallitukselle.

Liitteet