Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä 26.9.2003  

Muutospäivämäärät 1.2.2008, 20.1.2010, 8.10.2012, 13.8.2015, 9.5.2018, 5.10.2020

 

  1. Rekisterinpitäjä

 

Eläinten terveys ETT ry / Sikava

 

ETT Ry / Sikava PL 221, 60101 Seinäjoki

www.ett.fi

 

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ina Toppari

PL 221, 60101 Seinäjoki

Puh. 0400 363 304  ina.toppari(att)ett.fi

  

Rekisterin yhteyshenkilö

Vera Talvitie

PL 221, 60101 Seinäjoki

Puh. 050 478 3353

etunimi.sukunimi@ett.fi

 

www.sikava.fi

 

  1. Rekisterin nimi

 

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

Sikava on sikatilojen terveysluokitusrekisteri sikatiloille, teurastamoille ja neuvonnalle. Sikavan tietojärjestelmä mahdollistaa sikaloiden terveydenhuollon toimien ja siten sikaloiden luokituksen reaaliaikaisen seurannan. Sikavassa tallennetaan pitopaikkakohtaisesti sikaloiden terveydenhuoltosopimukset, terveydenhuoltosuunnitelmat, tiedot eläinlääkärikäynneistä ja laboratoriotuloksista sekä lihantarkastuksen tiedot, jotka ovat eri sidosryhmien saatavilla tuottajan antamien valtuutuksien ja käyttäjän käyttöoikeusprofiilin puitteissa. Rekisteri voi toimia myös tuottajan ja teurastamon välisen ketjuinformaatiotiedon välittämisen työkaluna ja pitopaikan lääkekirjanpidon tallennukseen. Tila voi tallentaa eläinten lääkitystiedot Sikavaan joko suoraan tai käyttää muita ohjelmia, joilla on rajapinnan kautta yhteys Sikavaan.

Rekisterin luokitustietojen ja erityistilanneilmoitusten perusteella voivat teurastamot varmistua sopimustilansa sikaerän terveystilanteesta ja suunnitella välitysporsaiden sekä teurassikojen kuljetukset siten, että tarttuvien tautien leviäminen estetään. Luokitus vaikuttaa tuottajalla tilityshintaan sekä sikatautien varalta otettuun ryhmävakuutukseen. Valvontaviranomaisista teurastamolla toimivat tarkastuseläinlääkärit voivat katsoa rekisteristä tietoja ketjuinformaation tarkastusta varten. Muille valvontaviranomaisille tietoja voi luovuttaa tuottaja tai Sikavan toimihenkilö tuottajan toimeksiannosta.

Rekisteriä käytetään nettiselaimella ja sen osoite on www.sikava.fi.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Terveysluokitusrekisteriin kirjataan sikatilojen, tilan pitopaikkojen ja tilojen omistajien ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Tilojen yhteystiedoista tallennetaan tilan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sijaintikunta. Lisäksi tallennetaan tilatunnus, sikojen merkintätunnus ja tilan tuotantosuunta.

Tilojen omistajista ja yhteyshenkilöistä tallennetaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kieli (suomi/ruotsi), jolla henkilö haluaa käyttää rekisteriä.

Sikojen pitopaikoista tallennetaan pitopaikkatunnus, pitopaikan nimi, merkintätunnuksen lisätunnisteet, pitopaikan osoite, sijaintikunta ja tuotantosuunta.

Terveydenhuoltosopimukset, eläinlääkärin tekemät terveydenhuoltokäynnit ja – suunnitelmat, teuras- ja lihantarkastustiedot, laboratoriotulokset ja vastuullisen tuotannon mittareina käytettävät tiedot tallennetaan pitopaikkakohtaisesti. Tuottajalla on myös mahdollisuus käyttää rekisteriä lääkekirjanpidon välineenä, jolloin lääkekirjanpitoon tarvittavat tiedot tallennetaan. 

Rekisteriin tallennetaan käyttäjien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) käyttäjäryhmittäin (maatila, hoitava eläinlääkäri, läänineläinlääkäri, teurastamo, laboratorio, rekisterivastaava).

Läänineläinlääkäreistä tallennetaan myös tiedot siitä, missä läänissä he toimivat. Nämä tiedot liitetään ko. henkilöiden käyttäjätunnukseen järjestelmässä. Henkilökäyttäjät antavat kirjallisen suostumuksensa yhteystietojensa käyttöön allekirjoittamalla käyttöoikeushakemuksen. Edellä mainittuja tietoja tarvitaan käyttöoikeuksien määrittelyn takia. (Tietojen tallennus henkilötietolain 8§, 1. ja 5. momentin perusteella).

Kaikki rekisterissä olevat tilat antavat kirjallisen suostumuksensa tietojensa käyttöön allekirjoittamalla terveydenhuoltosopimuksen. Uusi terveydenhuoltosopimus kumoaa entisen. Tilan omistajan vaihtuessa edellisen omistajan oikeus tilan tietoihin päättyy. Kullakin käyttäjällä on mahdollisuus katsella / syöttää vain niitä tietoja, joihin heillä on käyttäjäryhmänsä perusteella oikeus.

Maatilojen nimilista ei ole julkinen. Maatilan sivuilla kirjautuneena on nähtävissä, kenellä on oikeus nähdä maatilaa koskevia tietoja.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Ruokavirasto:

Sikarekisteri, sikojen siirtorekisteri, eläinlääkärirekisteri

 

Laboratoriot (Ruokavirasto, kunnat, teurastamot, kaupalliset laboratoriot):

Laboratoriotutkimusten tulokset

 

Tilan omistaja:

Lääkitystiedot, yhteystiedot

 

Hoitava eläinlääkäri:

Terveydenhuoltosopimus, terveydenhuoltokäynnit, terveydenhuoltosuunnitelma, lääkitystiedot

 

Teurastamo:

Teuras- ja lihantarkastustiedot

 

Tietojen syöttö järjestelmään tapahtuu yksittäisinä tapahtumina avoimen rajapinnan (eläinlääkäri- /tuotannonseurantaohjelmat) kautta tai selaimen avulla. Palvelu toimii reaaliaikaisesti eli kaikki järjestelmään syötettävät tiedot vaikuttavat järjestelmässä heti.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tilaa koskevia tietoja käyttävät hoitava eläinlääkäri, Eviran lihantarkastusta suorittavat tarkastuseläinlääkärit, teurastamoiden terveydenhuoltoeläinlääkärit, sikaneuvojat ja eläinten siirroista vastaavat henkilöt ja teurastamoiden tilityshenkilöstä sekä läänineläinlääkärit (rajatut katseluoikeudet).

Tutkimuskäyttöön voidaan luovuttaa tietoja nimettöminä Sikavan johtoryhmän luvalla, yksittäistä maatilaa koskevien tietojen katseluun tarvitaan jokaiselta maatilalta erillinen valtuutus. Jokaisella käyttäjällä on oikeus saada tietoa hänestä ja hänen tilastaan terveysluokitusrekisteriin kirjatuista tiedoista sekä lista henkilöistä, jotka tietoja pääsevät katsomaan. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin erityisistä syistä yksittäistapauksissa. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi sikojen tai lihanostajien vaatimus varmistua sikojen lähtötilan terveystilanteesta. Kaikista tietosiirroista Suomen ulkopuolelle pyydetään asianosaisilta erillinen suostumus.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

  1. Terveydenhuoltosopimukset ja käyttöoikeushakemukset

Terveydenhuoltosopimukset ja käyttöoikeushakemukset säilytetään rekisterivastaavan työhuoneessa olevissa arkistokansioissa. Työtilat ovat lukittuna silloin, kun toimihenkilöt eivät ole paikalla.

      2. Muu rekisteriin tallennettu aineisto

Tietojärjestelmän palvelin on sijoitettu pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan järjestelmän ylläpitäjän palvelintilaan, joka on suojattu nykyaikaisin palonesto- ja tunnistusjärjestelmin. Palvelintila on vartiointiliikkeen valvoma ja se on suojattu myös elektronisilla turvajärjestelmillä. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan määräajoin eri paikkakunnalla sijaitsevalle varmuuskopiopalvelimelle. Palvelinlaitteiston sähkönsyöttö on varmistettu.

Kirjallisen käyttöoikeuden hakemisen jälkeen käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salalauseen, jolla tiedot on suojattu rekisterissä. Maatila saa käyttäjätunnuksen ja salalauseen terveydenhuoltosopimuksen perusteella. Käyttäjien käyttöoikeudet määräytyvät käyttäjäryhmän mukaisesti. Jokainen tila näkee niiden henkilöiden nimet, jotka ovat oikeutettuja katsomaan tilan tietoja.

Tietojen siirto palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä salataan SSL-salauksella. Käyttäjien henkilötunnuksia ei kysytä eikä tallenneta.